Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu składania propozycji zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, przez Administratora lub podmioty przetwarzające w imieniu Administratora dane osobowe przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U./2004/171/poz.1800).