Sprawdź doradcę Enrex

ID doradcy znajdziesz na ulotce reklamowej. Jeśli jej nie otrzymałeś, możesz zweryfikować doradcę wpisując jego imię i nazwisko lub nr certyfikatu.

Zgłoś nieuczciwe praktyki

Jeśli spotkałeś się z nieuczciwymi praktykami lub masz jakiekolwiek wątpliwości względem przedstawionej oferty, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza:

KODEKS ETYCZNY ENREX ENERGY Sp. z o.o.

Niniejszy Kodeks Etyczny określa zasady reprezentowania Spółki przez pracownikówi współpracowników przed Klientami. Każda osoba, mająca kontakt z Klientamii Pracownikami Enrex Energy Sp. z o.o. ma obowiązek godnie reprezentować Spółkę i postępowania z ogólnie przyjętymi normami etycznymi, w szczególności z normami zamieszczonymi w niniejszym Kodeksie Etycznym.

 1. Zawsze utożsamiamy się z firmą Enrex Energy Sp. z o.o., godnie ją reprezentujemy i nigdy nie działamy na szkodę Spółki.
 2. Nigdy nie podajemy nieprawdziwych informacji na temat działalności i usług Spółki.
 3. Każdorazowo w kontaktach z Klientem, przed przystąpieniem do prezentacji oferty, pozyskania zamówienia lub zawarcia Umowy, obowiązkowo przedstawiamy się Klientowi wraz z oznaczeniem Spółki, którą reprezentujemy podając swoje imię i nazwisko, nazwę i siedzibę Spółki. 
 4. Dodatkowo w kontaktach bezpośrednich przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przedstawiamy Klientowi imienny identyfikator ze zdjęciem, nadany przez Spółkę, uprawniający do podpisywania Umów w imieniu Spółki.
 5. Każdy Klient, przed podpisaniem umowy, ma możliwość zapoznania się z jej warunkami oraz czas na podjęcie decyzji, każdy Klient zawsze otrzymuje dwa jednobrzmiące egzemplarze Umowy, co gwarantuje uczciwość Umowy.
 6. Zawsze działamy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), zgodnie z którą każdy Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, dzięki czemu nasi Klienci mogą czuć się bezpiecznie. W przypadku zawierania Umów poza lokalem przedsiębiorstwa, każdorazowo informujemy Klienta o możliwości odstąpienia od Umowy do 14 dni od jej zawarcia oraz pozostawiamy u Klienta stosowny wzór odstąpienia.
 7. Zawsze działamy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), a dane osobowe przetwarzane
  są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 sierpnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DZ.U. Nr 100. poz. 1024).  Od 2018 roku stosujemy również postanowienia RODO.
 8. Zawsze dokładamy najwyższej staranności w przetwarzaniu danych osobowych naszych Klientów postępując zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Nigdy nie udostępniamy danych naszych Klientów i żadnym jednostkom zewnętrznym, a także dbamy o ich staranne zabezpieczenie.
 9. W każdej sytuacji służymy Klientowi  najlepszą radą i dostępną wiedzą w zakresie wyboru usług.
 10. Ofertę przedstawiamy w sposób jasny, rzetelny i zgodny z prawdą, celowe wprowadzanie Klienta w błąd oraz podawanie nieprawdziwych informacji to praktyka niezgodna z niniejszym kodeksem.
 11. Szanujemy godność każdego Klienta.
 12. Zapewniamy obsługę Klienta z zachowaniem najwyższych standardów jakości obsługi sprzedażowej, posprzedażowej oraz świadczenia usług.
 13. Zawsze działamy w dobrej wierze, naszą pracę realizujemy z najwyższym zaangażowaniem i konsekwencją.
 14. Stale dążymy do doskonalenia, poprzez podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy na temat sprzedawanych usług, znajomości rynku oraz profesjonalnej obsługi klienta.
 15. Realizujemy wszystkie swoje zadania z zastosowaniem się do przepisów obowiązującego prawa.
 16. Skupiamy się na zaletach naszych produktów, bez nieuzasadnionego dyskredytowania produktów konkurencji.
 17. Nigdy nie dopuszczamy się wykorzystywania trudnej sytuacji życiowej Klienta dla celu sprzedaży usług.
 18. Wszelkie nieuczciwe praktyki sprzedażowe, będące sprzeczne z niniejszym kodeksem, są stanowczo potępiane przez Enrex Energy Sp. z o.o.
  i podlegają karze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

UCZCIWOŚĆ – ZAUFANIE – SZACUNEK